Home » Новини » ХII международен конгрес по югоизточноевропейски изследвания

ХII международен конгрес по югоизточноевропейски изследвания

Дванадесетото издание на Международния конгрес по югоизточноевропейски изследвания се проведе в столицата на Румъния, Букурещ, от 2 до 6 септември 2019 г. Конгресът се организира от Международната асоциация по югоизточноевропейски изследвания (AIESEE) и обхваща изследвания в различни области – история, литература, култура, езикознание и др. В секцията „Нови перспективи в балканското езикознание“ се включиха четирима участници от екипа на проекта.

Петя Асенова и Христина Марку изнесоха доклад на тема Grammaticalisation et modalité des formes du futur balkanique („Граматикализация и модалност на формите за бъдеще време в балканските езици“). В доклада си те разглеждат степента на граматикализация на формите за бъдеще време в балканските езици, образувани с глагола „имам“, които не са достигнали граматикализацията на формите с глагола „искам“, (основни за балканските езици, освен за северноалбанския и за отрицателните форми в българския, които се образуват с глагол „имам“: ще чета – няма да чета).

Екатерина Търпоманова и Биляна Михайлова представиха доклада си Future in the past and conditional in the Balkan languages („Бъдеще време в миналото и условно наклонение в балканските езици“), в който анализират темпоралните и модалните функции на съответните глаголни форми.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *