Home » Публикации

Публикации

Вунчев, Борис. Видообразуването в новогръцкия език – морфологична рамка за разработка на система от упражнения. – Във: Веселинов, Димитър & Милена Йорданова (съст.). Лингводидактически ракурси. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020, 330-341.

Tarpomanova, E., B. Mihaylova & M. Dzhonova. Future Orientation in Adverbial Time Clauses in the Balkan Languages. // Съпоставително езикознание, 2020, No 1, 5–30.

Маринова, Е. Глаголните категории в двете гръцки граматики на Емануил Васкидович. // Език и литература, 2019, 3-4, 169–186.

Марку. Х. Изразяване на оптативност в българския и новогръцкия език. // Материали от Международната конференция „Българистични езиковедски четения“ по случай 130 годишнината на СУ “Св. Климент Охридски, 19-20 ноември 2018 г. Филологически факултет, СУ “Св. Климент Охридски”, 2019, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 157-166.

Асенова, П., Х. Марку. К проблеме эвиденциальности в языках БЯС. // Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований. 2020. Vol. 16.2, p. 11–53.

Вунчев, Борис. Наклонения и модалност в новогръцкия език. – В: Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, 2020,  № 113, 74-127.

Guentchéva, Zlatka & Petya Asenova. Futur et modalité : approche comparée dans le domaine romano-slave. – In: Inkova, Olga, Malgorzata Nowakowska & Sebastiano Scarpel (eds.). Textes en contraste. Études de linguistique slavo-romane. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. 2020. 21-45.

Михайлова, Биляна, Темпоралната система на румънския език. – В:  Годишник на софийския университет „Св. Климент Охридски“. Факултет по славянски филологии, т. 104, 2019, 253-283. (ISSN (online):1314-9989)

Вунчев, Борис, Е. Чаушева. Езикова теория и езикова реалност – категориите вид, време, наклонение и залог в учебните помагала по новогръцки на гръцкото средно образование. [Linguistic Theory and Linguistic Reality – the Verbal Categories Aspect, Tense, Mood and Voice in the Textbooks and Teachers’ Methodological Guides for the Greek Middle School] // Чуждоезиково обучение, 2019, година XLVI, кн. 5, 458-467

Джонова, Марина. Динамика в употребата на пасива. – В: Доклади от Конференцията с международно участие на тема „Езикови нагласи и книжовен език“ (София, 17 – 18 септември 2019 г.). София: Институт за български език, 2019, 21–28. ISBN 978-619-90884-0-1

Алексова, К. Субективните евиденциали в българския език. – В: Цветанка Аврамова, Диана К. Иванова, Росица Стефчева, Диляна Денчева, Лилия Желева, Емилия Македонска, Владимир Колев, Тиха Бончева, Биляна Васич, Кристиян Янев, Надя Радованова, Боряна Цветкова Стереотипът в славянските езици, литератури и култури // Сборник с доклади от Четиринадесетите международни славистични София, 26-28 април 2018 г., Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019

Михайлова, Б., Н. Кръстев. Диахронно развитие и същност на съвременните наклонения в индоевропейските езици. // Чуждоезиково обучение, 2018, 45.5, 485–496.

Връзка, Експорт в: Atom XML, MODS XML, Запазване в: LaTeX

Алексова, К. Косвени евиденциали и степени на достоверност (върху материал от българския език. // Езиков свят, 2018, 16.2, 133–141.

Връзка, Експорт в: Atom XML,  MODS XML, Запазване в: LaTeX

Tarpomanova, E. Aspectual and Temporal characteristics of the Past Active Participles in Bulgarian – a Corpus-based Study. // Proceedings of the Third International Conference Computational Linguistics in Bulgaria (CLIB 2018), 27 – 29 May 2018, Sofia, Bulgaria, 2018, 69–78.

Връзка, Експорт в: Atom XML,  MODS XML, Запазване в: LaTeX

Asenova, P., Χ. Μάρκου. Διαγλωσσική παρουσίαση της τεκμηριωτικότητας στις βαλκανικές γλώσσες. // Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 39ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., 2019, 161–177.

Връзка, Експорт в: Atom XML,  MODS XML, Запазване в:  LaTeX

Tarpomanova, E., B. Mihaylova & N. Krastev. Emotions in Grammar: Fear in the Balkan Languages. // Балканский тезаурус: коммуникация в сложно-культурных обществах на Балканах. Отв. ред. И. А. Седакова, ред. М. М. Макарцев, Т. В. Цивьян. Москва: Институт славяноведения РАН, 2019, 68–74.

Връзка, Експорт в: Atom XMLMODS XML, Запазване в: LaTeX

Марку, Х. Концепцията за глаголния вид в гръцкото езикознание: развой и основни проблеми. // Съпоставително езикознание, 2019, 44.1, 45–57.

Връзка, Експорт в: Atom XML,  MODS XML, Запазване в: LaTeX

Джонова, М. Страдателният залог в устната реч. // Проблеми на устната комуникация. Т. 11. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2018, 357–368.

Връзка, Експорт в: Atom XML,  MODS XML, Запазване в: LaTeX

Алексова, К., & Търпоманова, Е. // Презумптивът в българския и румънския език. // Лингвистични проблеми I/1. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2019, 106–116.

Връзка, Експорт в: Atom XML,  MODS XML, Запазване в: LaTeX

Мирена Славова // Античната диатеза и нейните метаморфози във възрожденските граматики на българския език (The ancient diathesis and its metamorphosis in the Bulgarian grammars from the period of National Revival). – Език и литература 1-2, 2019, 85-118.

Връзка