Home » Новини » „Глаголати 1: Балканската глаголна система в синхрония и диахрония“

„Глаголати 1: Балканската глаголна система в синхрония и диахрония“

Научният колектив на проект „Балканските езици като еманация на етно-културната общност на Балканите (типология на глагола)“, определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд Научни изследвания „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.“ (Договор за финансиране на научноизследователския проект № ДН 20/9/11.12.2017 г.), има удоволствието да съобщи, че първият уъркшоп по проекта на тема „Глаголати 1: Балканската глаголна система в синхрония и диахрония“ ще се проведе на 5 ноември 2019 г. в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Основен докладчик ще бъде доц. д-р Орсат Лигорио (Белградски университет и Сръбска академия на науките). Уводен докладчик от проекта ще бъде гл. ас. д-р Никола Кръстев (ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“). В рамките на дискусията ще бъдат представени отделни аспекти от морфологията, семантиката и синтаксиса на изследваните по проекта категории в балканските езици в общотеоретичен план и от гледна точка на диахронията и синхронното състояние.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *