Home » Новини » „Глаголати 1: Балканската глаголна система в синхрония и диахрония“

„Глаголати 1: Балканската глаголна система в синхрония и диахрония“

Научният колектив на научноизследователския проект „Балканските езици като еманация на етно-културната общност на Балканите (типология на глагола)“ организира първия уъркшоп по проекта на тема „Глаголати 1: Балканската глаголна система в синхрония и диахрония“. Уъркшопът ще се проведе на 5 ноември 2019 г. в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“. Пленарни доклади ще изнесат доц. д-р Орсат Лигорио (Белградски университет и Сръбска академия на науките) и д-р Никола Кръстев (ФКНФ на СУ „Св. Климент Охридски“). В рамките на дискусията ще бъдат представени отделни аспекти от морфологията, семантиката и синтаксиса на изследваните по проекта категории в балканските езици в общотеоретичен план и от гледна точка на диахронията и синхронното състояние.

Програма на уъркшопа


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *