Проект „Евтерпа: електронен корпус от текстове на новогръцката художествена литература и техните преводи на български език

**
Онлайн гръцко-български и българско-гръцки речник на лингвистични термини

**

ПроектНовогръцко-български паралели в деривационната морфология – създаване на динамичен електронен ресурс

**

Проект „Балканските езици като еманация на етно-културната общност на Балканите (типология на глагола)” , финансиран от Фонд „Научни изследвания” – МОН („КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2017 г.”), № ДН 20/9/11.12.2017 г.