Магистърска програма „Новогръцко езикознание и превод”

 

Магистърската програма „Новогръцко езикознание и превод” на специалност Новогръцка филология е единствената преводачески профилирана магистърска програма по новогръцки език в България. Тя е напълно осигурена със специализирани преподавателски кадри, хабилитирани и с докторска степен. Също така тя е и единствената магистърска програма по новогръцки език, предлагана от български университет, чието завършване осигурява преводаческа, езиковедска и преподавателска правоспособност на професионално равнище, съответствуващо на изискванията на Европейския съюз.

Основните акценти в учебния план на магистърската програма са следните:
1. Обществено- политическа лексика.
2. Икономическа лексика.
3. Новогръцка фразеология.
4. Развитие и стилове на новогръцкия литературен език.
5. Юридическа и административна лексика.
6. Методология на научното изследване.

Учебни планове

Дипломни работи