Преподаватели и курсове

 

проф. дин Кирил Павликянов
В бакалавърския курс:
Византийска култура
Странознание на Гърция
Византийска литература
История на съвременна Гърция
Практически новогръцки език
Византийски език
В магистърския курс:
Новогръцка административна и юридическа лексика
Литературни стилове на съвременния гръцки език
Византийска палеография
Методология на научното изследване

проф. д-р Стойна Пороманска (Professor Emeritus)
В магистърския курс:
Лексикология и лексикография (задължителен)
Устен превод (избираем)

гл. ас. д-р Драгомира Вълчева
В бакалавърския курс:
Практически новогръцки
Новогръцка граматика – 2 част
Теория на превода
В магистърския курс:
Специални функционални езици 1 – обществено-политическа лексика
Проблеми на теорията на превода

доц. д-р Борис Вунчев
В бакалавърския курс:
Новогръцка граматика – 1 част
Практически новогръцки език
В магистърския курс:
Специални функционални езици 2 – икономическа лексика

гл. ас. Милена Миленова
В бакалавърския курс:
Практически новогръцки език
Методика на ЧЕО
Πедагогическа практика
Анализ на учебни помагала по новогръцки като чужд език
Междукултурно общуване и обучение по новогръцки като чужд език

ас. Анна Лазарова
В бакалавърския курс:
Практически новогръцки език
Комуникативни умения

ас. Нели Методиева
В бакалавърския курс:
Практически новогръцки език
Новогръцка литература

ас. Ирина Стрикова
В бакалавърския курс:
Практически новогръцки език
Новогръцка граматика – 2 (упражнения)

Научни публикации на преподавателите и докторантите от специалността