НОВОГРЪЦКО-БЪЛГАРСКИ ПАРАЛЕЛИ В ДЕРИВАЦИОННАТА МОРФОЛОГИЯ

Добре дошли на страницата на проекта „Новогръцко-български паралели в деривационната морфология – създаване на динамичен електронен ресурс“, финансиран от Фонд „Научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски” с договор за научни изследвания № 44/12.04.2016 г. и разработен от научен екип с ръководител доц. д-р Борис Вунчев (ФКНФ) и членове доц. д-р Биляна Михайлова (ФСлФ) и докторант Даниел Томов (ФСлФ).

Основната цел на проекта е повишаването на качеството на обучение на студентите в бакалавърската и магистърска програма на специалност Новогръцка филология, както и разширяването на уменията и компетентностите на студентите. Тази основна цел има няколко аспекта:

  1. Разширяване и задълбочаване на познанията на студентите по въпроси на новогръцката лингвистика чрез запознаване със съвременните теоретични постановки в областта на словообразуването и по-конкретно на деривационната морфология.
  2. Развиване на уменията на студентите за използване на новогръцкия лингвистичен метаезик.
  3. Подпомагане както на неоелинистичните изследвания на изследователи на новогръцкия език от България, така и на българистичните изследвания на изследователи на българския език от Гърция и Кипър чрез изработване и публикуване на онлайн лингвистичен ресурс.

Резултатите от изпълнението на проекта са обобщени в четири електронни ресурса.

  1. Встъпителна студия, въвеждаща базовата терминология в областта на словообразуването и очертаваща проблемите на словообразувателна морфология в новогръцки в съпоставка с български: „Теоретични аспекти на словообразуването с оглед на деривацията“.
  2. Релационни таблици на новогръцките и българските деривационни суфикси за образуване на съществителни имена. Указания за използване на таблиците можете да намерите тук.
  3. Научна публикация на тема „Новогръцки словообразувателни модели със суфиксоиди от старогръцки глаголи”.
  4.  Научна публикация на тема: „On Some Properties of the Affixoids in Modern Greek”.

УСПЕШНА РАБОТА!