Осемнадесети конкурс за превод (2017 г.)

 

Специалност Новогръцка филология (СУ „Св. Кл. Охридски”), бакалавърска програма Неоелинистика (НБУ), Дружеството на неоелинистите в България „К. Паламас”  и Сдружението на преводачите в България организират ОСЕМНАДЕСЕТИЯ ОБЩОБАЛКАНСКИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД от новогръцки на български език. Тази година  за пореден път конкурсът  е  предвиден да се проведе на две нива – за студенти от бакалавърските програми и за студенти от магистърските програми. Текстовете могат да бъдат  намерени на страницата на специалност Новогръцка филология http://ngf-bg.com .

Проведените  до сега  17 студентски конкурса за превод (2000-2016) предизвикаха интереса  и на  студенти, изучаващи новогръцки език, и от други балкански страни ( от университетите в Белград, Яш-Румъния и Анкара), които  превеждат текстовете на своите родни езици. С тяхното участие няколко от проведените до сега  конкурси се превърнаха в  МЕЖДУБАЛКАНСКИ КОНКУРСИ ЗА ПРЕВОД ОТ НОВОГРЪЦКИ  ЕЗИК. Най-добрите преводи са публикувани в Бюлетините на Дружеството на неоелинистите в България и в специалните  издания на Сдружението на преводачите „Млад преводач”.

ОСЕМНАДЕСЕТИЯТ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД 2017 г. е  предназначен преди всичко  за  български студенти (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, СТЕПЕН МАГИСТЪР), изучаващи новогръцки език в български университети. Участниците в конкурса не са задължени да преведат и двата вида текст – поезията и прозата –  всеки участник участва в зависимост от своите  предпочитания. Студентите от бакалавърските програми могат да участват и с текстове, предвидени за студенти – магистри.

Материалите се намират  при филолог-специалистите на специалностите, в които се изучава новогръцкият език, както и  в катедра Класическа филология – специалност Новогръцка филология в СУ – каб. 183 в сградата  на Ректората, тел. за справки: 9308-341, от 10.00 до 12.00 ч.

Конкурсът е анонимен. Преводите трябва да се предадат, напечатани на компютър, най-късно до 15.03.2017 г. на филолог-специалистите на съответните специалности, както и в катедра Класическа филология – специалност Новогръцка филология (каб. 183 в  сградата на Ректората на СУ) в запечатан плик с надпис с печатни букви „Конкурс за превод” (без подател). В същия плик се  поставя по-малък плик, също запечатан с трите имена, телефон за връзка, e-mail, специалността и университета на студента. Ако не е спазена анонимността, предадените материали няма да бъдат допуснати за участие  в конкурса.

Преводите могат да бъдат изпращани и директно по пощата (без подател)  на адрес, написан с печатни букви: СУ „Св. Кл. Охридски”, специалност Новогръцка филология, бул „Цар Освободител” № 15, София 1000 (конкурс за превод).

Компетентно жури ще определи първите три най-добри превода на поезия и проза. Най-добрите  преводачи ще бъдат наградени.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХ!

Текстовете за конкурса можете да изтеглите от тук:

За студенти в бакалавърски програми: поезия , проза

За студенти в магистърски програми: поезия , проза