Излезе от печат новият монографичен труд на доц. Борис Вунчев „Залоговo-диатезната система на новогръцкия език – семантични аспекти“. Изданието е пълно, макар и не обемно, помагало, предназначено за студентите, изучаващи новогръцки език, и за филолози, интересуващи се от въпросите на залоговата проблематика. Трудът изследва залоговата семантика както на активните, така и на медиопасивните форми в новогръцки. Базиран на предишна монография („Семантични и синтактични особености на активните интранзитиви в новогръцкия език“, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013 г.), настоящият труд съдържа редица допълнения и изцяло нови глави.

Монографията се разпространява от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

https://unipress.bg/zalogovo-diateznata-sistema-na-novogratskiya-ezik-%E2%80%93-semantichni-aspekti