Завърши работата по проекта „Новогръцко-български морфологични паралели с оглед на словообразуването”, финансиран от МОН чрез бюджета на Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ (договор за научни изследвания № 80-10-146/25.04.2018 г.). и реализиран от научен екип с ръководител доц. д.ф.н. Борис Вунчев.

Материалите от проекта включват три електронни продукта:

а) релационни таблици на български и новогръцки деривационни суфикси за образуване на прилагателни;

б) ­релационни таблици на български и новогръцки деривационни суфикси за образуване на глаголи;

в) разширена библиография по новогръцка морфология.

В релационните таблици са обобщени 50 новогръцки деривационни суфикса и 46 български деривационни суфикса за образуване на прилагателни и 28 български деривационни суфикса, 8 новогръцки деривационни суфикса и 9 суфиксоида за образуване на глаголи.

Разширената библиография по новогръцка морфология обхваща общо 186 библиографски записа – 6 на български, 127 на новогръцки и 53 на английски и френски.