Излезе от печат монографията на доц. д.ф.н. Борис Вунчев под заглавие „Речникът на гръцкото гей арго калярдà (морфолексикални аспекти)” (Университетско издателство „Св. Климент Охридски“), която е плод на четиригодишни изследователски усилия. Предмет на изследването са:

а) етимологическите особености на лексиката на калярдà с оглед на произхода на пълнозначните лексикални основи, с които се образуват първични думи или се образуват производни думи;

б) граматичните особености на лексиката на калярдà с оглед на някои основни граматични категории като род и число при имената и спрежение и залог при глаголите;

в) морфолексикалните особености на лексиката в калярдà с акцент върху словообразувателните начини, използвани за създаване на собствена лексика чрез вътрешно словообразуване. Предмет на изследването са и някои семантични особености на лексиката на калярдà, които произтичат от морфологичните ѝ особености.

Освен че е първото подобно изследване на калярдà, монографията представлява ценно помагало по новогръцка морфология и лексикология.