Начало

Добре дошли на сайта на научноизследователския проект на тема „Балканските езици като еманация на етно-културната общност на Балканите (типология на глагола)”, определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” при МОН „Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.”

Анотация на проекта

В Европейския съюз, организиран на принципа „единни в различността си“, езиците са интегрална част от европейската идентичност. На Балканите езикът, наред с религията, исторически се е сложил като основополагащ критерий за етническа идентификация в епохата на османското владичество, Възраждането и най-новото време. В лингвокултурния балкански и общоевропейски контекст т.нар. балкански езиков съюз (български, гръцки, румънски и албански езици) е уникално явление, резултат от езикова и културна симбиоза. Българският език, разположен в центъра на Балканския полуостров, е единственият, който е имал преки контакти с всеки един от останалите балкански езици и в много отношения той е играл ролята на посредник между един и друг балкански език.
Основавайки се на тези факти, проектът има за основна цел да допринесе за изтъкването на тази свързваща роля на българския език по отношение на останалите езици от балканския езиков съюз, конкретно в една изключително интересна и важна област от езиковото изразяване, а именно няколко ключови семантични категории, които се изразяват чрез глаголната лексика или чрез фраземи с глаголна опора: аспектуалност, модалност, темпоралност, диатеза и евиденциалност. Целта на проекта ще бъде постигната чрез изработването на теоретични модели за изследване на тези семантични категории в съдържателен план и в плана на изразяването им, които модели да се приложат върху глаголната система на българския език и в съпоставка с него върху глаголните системи на останалите езици от балканския езиков съюз. По този начин ще бъдат изготвени съпоставителни очерци на изследваните семантични глаголни категории за български и гръцки, български и албански и български и румънски.
Целта на проекта ще бъде постигната чрез успешното изпълнение на следните задачи:

  1. Изработване на подробни библиографии за изследванията на всяка от семантичните глаголни категории аспектуалност, модалност, темпоралност, диатеза и евиденциалност във всеки един от четирите езика.
  2. Изработване на историческа и теоретична рамка за мястото на глаголната система в индоевропейските езици и за историята на изследванията върху семантичните глаголни категории аспектуалност, модалност, темпоралност, диатеза и евиденциалност в предишни исторически епохи.
  3. Изработване на единни теоретични модели за анализ на всяка от семантичните глаголни категории аспектуалност, модалност, темпоралност, диатеза и евиденциалност.
  4. Прилагането на изработените теоретични модели за български, а след това за останалите езици – гръцки, албански и румънски.
  5. Съпоставяне на езиковите средства (морфологични, лексикални и синтактични) за изразяване на семантиката, кодирана в изследваните категории, в български и в останалите езици – гръцки, албански и румънски.